Gebruiksvoorwaarden van de Enerson-website

DEFINITIES
In het kader van de Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende definitie:

 • AV betekent de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de ENERSON-website.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn identiteit.
 • Identificatiecode betekent de persoonlijke identificatiecode die aan het account van de gebruiker is gekoppeld, evenals elke vertrouwelijke code of elk vertrouwelijk wachtwoord dat door ENERSON aan de gebruiker is verstrekt en vervolgens door de gebruiker is gewijzigd, zodat de gebruiker zich kan identificeren om toegang te krijgen tot de diensten van de ENERSON-site.
 • De verordening inzake persoonsgegevens verwijst zowel naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 (hierna “de algemene verordening inzake gegevensbescherming” genoemd) als de Franse wet “Informatique et libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004.
 • Partijen verwijzen naar zowel ENERSON als de Gebruiker.
 • Diensten verwijst naar alle diensten die door de Site worden aangeboden en door ENERSON aan de Gebruikers ter beschikking worden gesteld, zoals toegang tot de Pro Space-service, enz.
 • Site verwijst naar de website enerson.com.
 • Gebruiker betekent elke natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Site en toegang heeft tot de door ENERSON via de Site aangeboden Diensten.

Tenzij anders vermeld in deze AV:

 • Wanneer een woord of zinsnede een bepaalde betekenis heeft, heeft elke andere vorm van dit woord of zinsnede een soortgelijke betekenis;
 • Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en vice versa;
 • Een verwijzing naar een document, norm, wettelijke bepaling, code of enig ander document impliceert een wijziging of actualisering van dit document, norm, wettelijke bepaling of code;
 • Indien een termijn is vastgesteld die teruggaat tot een bepaalde dag of tot de dag van aanvaarding van de AV, wordt deze termijn berekend met inbegrip van die dag.


DOEL VAN DE AV EN DE GELDENDE VERSIE

Het doel van deze AV is het definiëren van de voorwaarden waaronder gebruikers toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de Diensten.

Elke Gebruiker die zich toegang verschaft tot de door de Site aangeboden Diensten verbindt zich ertoe deze AV zonder voorbehoud te respecteren. Indien de Gebruiker het niet eens is met de gehele of een deel van de AV, wordt hem sterk aangeraden de Site en de Diensten niet te gebruiken.

Het staat ENERSON vrij om de huidige AV op elk moment te wijzigen om rekening te houden met eventuele wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële en/of technische ontwikkelingen. De huidige versie is de versie die online toegankelijk is op het volgende adres: https://www.enerson.com/terms. Alle Gebruikers zijn dus verplicht om te verwijzen naar de versie die online toegankelijk is op de datum van hun toegang tot en het gebruik van de Diensten.

De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de enige versie van de Gebruiksvoorwaarden van de Site die authentiek is, de versie is die online staat op de Site, die hij zonder beperking erkent en aanvaardt, waarbij hij zich ertoe verbindt om er systematisch naar te verwijzen telkens hij een verbinding maakt.

INFORMATIE, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WIJZE VAN TOEGANG TOT DE SITE
ENERSON stelt de nodige middelen ter beschikking voor de goede werking van de Site. ENERSON neemt de nodige maatregelen om de continuïteit en de kwaliteit van de Site te handhaven.

De Gebruiker erkent dat het gebruik van de Site op eigen risico is. De Diensten van de Site worden hem “as is” aangeboden en zijn toegankelijk zonder enige garantie op beschikbaarheid en regelmatigheid. ENERSON zal echter proberen de Site en de bijbehorende Services 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te maken, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover ENERSON geen controle heeft en onder voorbehoud van onderhoudsperiodes, eventuele storingen, technische risico’s in verband met de aard van het internetnetwerk of daden van kwaadwilligheid of enige schade aan de hardware of software van ENERSON. ENERSON kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen van het internetnetwerk als gevolg van gevallen van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van het Hof van Cassatie en als gevolg van de door ENERSON geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Site. ENERSON kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor de installatie en de werking van apparaten die door de Gebruiker worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Site en die niet door ENERSON worden geleverd.

Meer in het algemeen kan ENERSON niet verantwoordelijk worden gesteld voor een onderbreking van de Site, ongeacht de oorzaak, de duur of de frequentie van deze onderbreking.

De overdrachtssnelheden en responstijden van informatie die van de Site naar het internet gaat, worden door ENERSON niet gegarandeerd. De Gebruiker erkent dat de snelheid van de informatieoverdracht niet afhankelijk is van ENERSON, maar van de inherente kenmerken van de elektronische communicatienetwerken en de technische kenmerken van de aansluitingswijze (kabel, ADSL, 3G, 4G, enz.) en de internettoegang.

ENERSON kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker ondervindt bij het surfen op de Site of bij het gebruik van de Diensten. Indirecte schade is de schade die niet uitsluitend en rechtstreeks voortvloeit uit een aan ENERSON toe te rekenen tekortkoming.

Bovendien kan ENERSON niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de Gebruiker of een derde die gebruikmaakt van de Site. Alle software die door de gebruiker wordt gedownload of op een andere manier wordt verkregen tijdens het gebruik van de Site, wordt gedownload op eigen risico van de gebruiker.

VOORAFGAANDE INFORMATIE OVER DE DIENSTEN DIE DOOR DE SITE WORDEN AANGEBODEN
De Site biedt de Gebruiker de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Pro Area en om informatie en documenten te ontvangen van de commerciële diensten van ENERSON.

De Diensten worden gratis aan de Gebruiker geleverd.

De apparatuur (met name computer, telefoon, software, elektronische communicatiemiddelen) die toegang en gebruik van de door de Site aangeboden Diensten mogelijk maken, vallen echter uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, evenals de kosten voor elektronische communicatie (met name telefoonkosten, kosten voor internettoegang) die voortvloeien uit het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om informatie over de prijs van het gebruik van de genoemde apparatuur of diensten te verkrijgen van de betrokken exploitanten. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de prijs.

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENSTEN VAN DE SITE
De toegang tot de website www.enerson.com is gratis.

De toegang tot de Pro Area is afhankelijk van het aanmaken van een account via een formulier (https://www.enerson.com/espace-pro-inscription/) dat moet worden ingevuld met de volgende verplichte gegevens: naam, voornaam, e-mail, wachtwoord, bedrijfsnaam, functie, land. Het verzoek wordt ontvangen op het e-mailadres info@enerson.com,  en het is de verkoopafdeling van ENERSON die het account al dan niet zal valideren.

ENERSON behoudt zich het recht voor toegang te weigeren aan elke persoon die concurreert met ENERSON.

Op het moment van zijn verzoek om zijn Gebruikersaccount te openen, verstrekt de Gebruiker ware, exacte, actuele en volledige informatie over zijn identiteit zoals gevraagd in het internetformulier. De Gebruiker verbindt zich er met name toe geen valse identiteit te creëren die ENERSON of derden kan misleiden, en de identiteit van een andere natuurlijke persoon niet te misbruiken. De Gebruiker verbindt zich ertoe om, in geval van wijziging, de gegevens die hij in eerste instantie heeft meegedeeld, onmiddellijk bij te werken.

In het geval dat de Gebruiker onjuiste, onnauwkeurige, verouderde, onvolledige, misleidende of misleidende informatie verstrekt, kan ENERSON, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, het Gebruikersaccount van de Gebruiker opschorten of beëindigen en hem de toegang tot alle of een deel van de door de Site aangeboden Diensten tijdelijk of permanent ontzeggen. Het Gebruikersaccount omvat in het bijzonder zijn persoonlijke inloggegevens die onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker worden geplaatst. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze geheim te houden en niet te onthullen in welke vorm dan ook. Indien een van de persoonlijke inloggegevens van de Gebruiker verloren gaat of gestolen wordt, moet de Gebruiker ENERSON hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, die dan overgaat tot de onmiddellijke annulering en/of actualisering van de betreffende persoonlijke inloggegevens.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar persoonlijke inloggegevens, zelfs als de Gebruiker zijn/haar inloggegevens vooraf registreert op zijn/haar computer, mobiele telefoon of een ander type apparatuur, waardoor een automatische verbinding met de Site mogelijk is.

Elke toegang, elk gebruik van de Site en de bijbehorende Diensten en elke overdracht van gegevens vanuit een gebruikersaccount wordt geacht door de gebruiker te zijn gedaan. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke inloggegevens. In dit verband is de Gebruiker verplicht ervoor te zorgen dat hij of zij aan het einde van elke sessie de verbinding met de Site daadwerkelijk verbreekt, in het bijzonder wanneer hij of zij zich toegang verschaft tot de Site vanaf een openbare computer. Elk verlies, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de persoonlijke inloggegevens van een Gebruiker en de gevolgen daarvan zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van die Gebruiker. In alle bovenvermelde gevallen is de Gebruiker verplicht ENERSON onverwijld op de hoogte te brengen via een elektronisch bericht met vermelding van zijn persoonlijke inloggegevens, naam en voornamen op het volgende adres: dpo@enerson.com, zodat ENERSON kan overgaan tot het resetten van het Gebruikersaccount.

Elke Gebruiker kan te allen tijde het abonnement op zijn Gebruikersaccount opzeggen door contact op te nemen met ENERSON via e-mail op: dpo@enerson.com.

SITES VAN DERDEN
In het geval dat de Diensten hypertekstlinks bevatten naar websites die door derden worden gepubliceerd (hierna de “Sites van Derden”) waarover ENERSON geen controle heeft, aanvaardt ENERSON geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Sites van Derden of de inhoud waarnaar de Sites van Derden kunnen linken.

De aanwezigheid van hyperlinks naar Sites van Derden betekent niet dat ENERSON de inhoud van de Sites van Derden op enigerlei wijze goedkeurt. ENERSON is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of updates met betrekking tot Sites van Derden. ENERSON is niet verantwoordelijk voor de overdracht van informatie van Sites van Derden, noch voor het slecht functioneren van deze Sites van Derden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De Diensten van de Site en alle elementen waaruit deze bestaan zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van ENERSON.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENERSON is verboden. De merken en logo’s die op de Site staan, zijn gedeponeerde handelsmerken. In het bijzonder de merken FG WILSON en TEKSAN. Elke reproductie, gebruik, nabootsing, aanbrenging, schrapping of wijziging van deze elementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENERSON en/of FG WILSON en TEKSAN is verboden en vormt een vervalsing die als zodanig strafbaar is.

Bijgevolg is, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom, de wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en de internationale verdragen, elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging van de merken en logo’s ENERSON, FG WILSON en TEKSAN en van de Diensten van ENERSON of van elk element waaruit deze zijn samengesteld, verboden, evenals de wijziging ervan. In dit verband is het de Gebruiker met name verboden om de door ENERSON geleverde Diensten of een deel ervan, ongeacht het middel en de drager ervan, aan te passen, te regelen, te wijzigen, te corrigeren, te associëren, te vertalen in om het even welke taal of talen, gratis of tegen betaling op de markt te brengen, te commercialiseren. Geen enkele bepaling van deze AV kan worden geïnterpreteerd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten, al dan niet stilzwijgend.

Neem contact met ons op

De persoonsgegevens die via de website enerson.com (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door ENERSON, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.

De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
- een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- een recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
- de mogelijkheid om ons instructies over te maken inzake het lot van persoonsgegevens bij overlijden van de betrokkene (bewaring, uitwissing, doorgifte aan een derde, enz.).
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.

Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie. Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.